WIDZISZ:NATURA 2000

NATURA 2000


 

 zimowit jesienny

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system ochrony  wybranych elementów przyrody na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów:

  1. specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), ktore określone są na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
  2. obszarów  specjalnej  ochrony  ptaków (OSO) utworzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej  dla ochrony siedlisk ptaków.

Na terenie Wrocławia jest kilka miejsc spełniających warunki do objęcia tą formą ochrony. We Wrocławiu znajdziemy 5 obszarów sieci Natura 2000 zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Całkowicie w granicach miasta znajduje się Las Pilczycki PLH020069, a pozostałe  cztery mają swoje fragmenty w granicach miasta:   Kumaki Dobrej PLH020078, Grądy w Dolinie Odry PLH020017, Grądy Odrzańskie PLB020002 oraz Łęgi nad Bystrzycą PLH020103.

Obszary NATURA 2000 na terenie Wrocławia   

Las Pilczycki to ostoja siedliskowa o powierzchni 119,6 ha. Główną wartość przyrodniczą stanowią dobrze zachowane siedliska leśne. Są to łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe i grądy z okazałymi, często pomnikowymi, dębami szypułkowymi i lipami drobnolistnymi, jesionami i krzewami. Jest tu także bogate runo. Zajmują one ponad 70 % powierzchni. W pozostałej części znajdziemy łąki trzcinowiska i szuwary. Obszar ten jest ostoją rzadkich bezkręgowców, zależnych od obecności skupisk starych dębów, chrząszcza pachnicy dębowej i chrząszcza z rodziny kózkowatych - kozioroga dębosza. Występują tu także motyle z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: przeplatka maturna, czerwończyk nieparek i modraszek teleius. Możemy tu spotkać płazy: kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą, a z ssaków lisy, kuny, wydry, gronostaje, tchórze i nietoperze. W lesie ma swoje gniazda także wiele ptaków.

Grądy Odrzańskie to ptasia ostoja. Tu znajdują się miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych. W granicach Wrocławia stwierdzono lęgi ptaków: trzmielojada, jastrzębia, bąka, błotniaka stawowego, dzięcioła średniego oraz zielonosiwego. Na łąkach znajdują się stanowiska ginącej rośliny zimowita jesiennego. 

Grądy w Dolinie Odry - w granicach miasta znajduje się niewielki fragment obejmujący tereny wodonośne, Las Strachociński, Wyspę Opatowicką i nadrzeczne łąki. Na łąkach trzęślicowych występuje wiele ciekawych i rzadkich gatunków roślin: goryczka wąskolistna, zimowit jesienny, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski. Na Wyspie Opatowickiej zobaczymy stanowiska chronionej śnieżyczki przebiśnieg. Tereny wodonośne ze specyficzną siecią rowów, kanałów i stawów infiltracyjnych to także doskonałe miejsce dla życia płazów i gadów.

Dolina Widawy – w obszarze Wrocławia to przede wszystkim kompleksy Lasu Leśnickiego i Lasu Rędzińskiego. Największą wartością tego terenu są dobrze zachowane lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe i niewielkie płaty łęgów wierzbowo-topolowych oraz cenne grądy. Znajdują się tu także nadrzeczne łąki trzęślicowe. W świecie fauny najważniejsze jest występowanie motyla barczatki kataks, jest to jedno z kilku znanych w Polsce stanowisk tego gatunku. Wiosną , w czasie wylewów Widawy na łąkach gromadzą się ptaki wodno-błotne. Gniazdują tu np.: kobuz, muchołówka białoszyja, trzmielojad, dzięcioł średni. Z ssaków możemy spotkać sarny, zające, borsuki i nietoperze, a także wydrę i bobra.

 Kumaki Dobrej - w granicach Wrocławia znajduje się tylko niewielki fragment (ok. 5,5 ha) stanowiący teren o charakterze rolniczym. 

Łęgi nad Bystrzycą - W graniach miasta zachowały się siedliska związane z meandrami i starorzeczami Bystrzycy. Są one chronione jako Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy (PKDB).